Recycling Operative

*WELSH VERSION* Scroll down for English version

Mae Bryson Recycling yn dymuno penodi:
Gweithredydd Ailgylchu
(Cyf: R/RO/W/244)

Achlysurol
£11.71 yr awr
Yn ôl yr angen (ar draws pob safle)

Diben y Swydd:
Bydd y Gweithredydd Ailgylchu yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid gan sicrhau bod yr ardaloedd gwaith yn drefnus ac yn ddiogel bob amser. Swydd amrywiol yw hon, a gall gynnwys gweithio yn ein canolfannau ailgylchu cartref, ar rowndiau casgliadau, gweithio mewn faniau i gludo defnyddiau rhwng safleoedd, yn ogystal â gweithio yn ein warws a’n siopau ailddefnyddio.

Bydd y Gweithredydd Ailgylchu yn gweithio ym Mochdre yn y lle cyntaf ond gallai gael ei symud i unrhyw safle Bryson Recycling arall yn sir Conwy a Sir Ddinbych yn ôl yr angen.

Meini Prawf Hanfodol:

 • Sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol
 • Gallu i gyfathrebu’n dda â’r cyhoedd
 • Hyblygrwydd i weithio goramser yn ôl yr ange
 • Gallu i weithio ym mhob tywydd

Meini Prawf Dymunol:

 • Cymwysterau tryc fforch godi / peiriannau ysgafn
 • Profiad blaenorol o weithrediadau rheoli gwastraff
 • Trwydded yrru lawn ddilys y DU

Sut i ymgeisio:

I gael rhagor o wybodaeth, neu swydd-ddisgrifiad llawn/manylion yr unigolyn, cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol. Rhif ffôn: (028) 9084 8494 neu e-bost: recruit@brysongroup.org

Gallwch lawrlwytho pecynnau ymgeisio o’r wefan https://bryson.getgotjobs.co.uk/home, lle gallwch hefyd ddewis ymgeisio ar-lein. 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw:

dydd gwener, 19 Gorffennaf 2024 am 12 hanner dydd

Sylwer, rydym yn cadw’r hawl i roi’r gorau i dderbyn ceisiadau cyn y dyddiad cau.

*ENGLISH VERSION*

Bryson Recycling requires:
Recycling Operative
(Ref: R/RO/W/244)

Casual
£11.71 per hour
As and when required (Across all sites)

Job Purpose:

The Recycling Operative will be responsible for the delivery of high-quality service to our customers ensuring a safe and well-maintained environment is always in place. The role is varied and can involve work on our household recycling centres, bin collection’s rounds, working in vans to transport materials between sites alongside work in our reuse warehouse and shops.

The Recycling Operative will be based at Mochdre initially but may be transferred to any other Bryson Recycling site within Conwy and Denbighshire where required.

Essential Criteria:

 • Basic literacy & numeracy skills
 • Ability to communicate well with the general public
 • Flexibility to work overtime as required
 • Ability to work in all weather conditions

Desirable Criteria:

 • Forklift truck / Light plant qualifications 
 • Previous experience in waste management operations
 • Full valid UK driving licence

Application:

For more information, or a full job description/person specification, please contact the Human Resources Department Tel: (028) 9084 8494 or email: recruit@brysongroup.org

Application packs are downloadable from https://bryson.getgotjobs.co.uk/home, where there is also the option to apply online. 

The closing date for receipt of completed applications is:

Friday 19th July 2024 at 12noon

Please note, we reserve the right to close this role early.